សត្វចិញ្ចឹមថង់មិនទាន់មានច្បាប់ប្រឆាំងចង្កេះ

ទទួលបានតម្លៃលម្អិត